Statut Stowarzyszenia Kulturalnego
„TOWARZYSTWO ŚPIEWU W RASZKOWIE”
ROZDZIAŁ I    POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie Kulturalne „TOWARZYSTWO ŚPIEWU W RASZKOWIE” zwane dalej w skrócie TOWARZYSTWEM posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2
Terenem działania CHÓRU jest obszar Polski oraz, z zachowaniem odpowiednich przepisów, terytoria innych państw, a siedzibą jest miasto Raszków.

§ 3
TOWARZYSTWO może należeć do krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji o podobnym profilu działalności. O przystąpieniu do tych organizacji bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów. 

§ 4
TOWARZYSTWO opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy.

§ 5
TOWARZYSTWO używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Posiada także własny sztandar.

ROZDZIAŁ II    CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6
Celem TOWARZYSTWA jest w szczególności:
1. tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej na obszarze Polski na terenie gminy i miasta Raszków
2. popularyzowanie twórczości muzycznej w Polsce i za granicą
3. społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży
4. kształtowanie i umacnianie patriotycznych i obywatelskich postaw swoich członków.

§ 7
1. TOWARZYSTWO realizuje swoje cele przez:
a. dobrowolne zrzeszanie członków pragnących poświęcać swój czas na rzecz śpiewu chóralnego
b. inicjowanie i organizowanie imprez, koncertów, przeglądów i zjazdów z udziałem chórów i innych zespołów muzycznych
c. współpracę z terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami kultury na terenie kraju
d. współpracę z polonijnym ruchem muzycznym za granicą
e. prowadzenie działalności pożytku publicznego, w tym odpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnie z rozdz. I działu II ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z której dochód przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe wymienione w § 6 Statutu.
2. Przedmiotem działalności nieodpłatnej TOWARZYSTWA jest:
a. koordynowanie działalności organizacyjnej członków w celu realizacji zadań statutowych
- 92-31-C (działalność filharmonii, orkiestr, chórów)
b. inicjowanie i koordynowanie imprez, koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów i zjazdów
- 92-31-C (działalność filharmonii, orkiestr, chórów)
- 22-15-Z (pozostała działalność wydawnicza)
- 91-33-Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
- 92-34-Z (pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana)
- 74-40-Z (reklama)
c. współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi, instytucjami i organizacjami kultury, Kościołami i organizacjami wyznaniowymi
- 92-31-C (działalność filharmonii, orkiestr, chórów)
d. zakładanie fundacji wspierających rozwój amatorskiego ruchu muzycznego
- 91-33-Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana)
3. Przedmiotem działalności odpłatnej TOWARZYSTWA jest:
a. organizowanie festiwali, konkursów, koncertów, festynów, zabaw i innych imprez artystycznych
- 63-30-D (pozostała działalność turystyczna)
- 92-34-Z (pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana)
- 74-40-Z  (reklama)
b. inicjowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych i wydawniczych w zakresie historii i osiągnięć polskiego ruchu muzycznego
- 22-11-Z (wydawanie książek)
- 22-14-Z (wydawanie nagrań dźwiękowych)
- 22-15-Z (pozostała działalność wydawnicza)
- 52-63-B (sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana)
- 73-20-G (prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych)
- 92-12-Z (rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo)
- 74-40-Z (reklama)
c. sprzedaż książek, płyt i nagrań wideo
- 22-11-Z (wydawanie książek)
- 22-14-Z (wydawanie nagrań dźwiękowych)
- 22-15-Z (pozostała działalność wydawnicza)
- 52-63-B (sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana)
- 92-12-Z (rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo)
d. sprzedaż odznak, znaczków, dyplomów, instrumentów, strojów, nut itp.
- 52-63-B (sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana

ROZDZIAŁ III   CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8
1. Członkami TOWARZYSTWA mogą być osoby fizyczne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem TOWARZYSTWA.

§ 9
Członkowie TOWARZYSTWA dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 10
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna gotowa brać udział w realizacji celów TOWARZYSTWA poprzez:
1. czynną działalność artystyczną i organizatorską w ramach TOWARZYSTWA
2. wykonywanie zadań wynikających z postanowień i uchwał władz TOWARZYSTWA.

§ 11
Członków zwyczajnych przyjmuje i skreśla Zarząd TOWARZYSTWA, zgodnie ze statutem.

§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. wybierać i być wybieranymi do władz TOWARZYSTWA
2. uczestniczyć w imprezach artystycznych i szkoleniowych TOWARZYSTWA

§ 13
Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
1. wykazywać aktywność w społecznej działalności TOWARZYSTWA
2. realizować postanowienia i uchwały władz TOWARZYSTWA
3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 14
1. Utrata członkostwa następuje w wyniku zaprzestania działalności artystycznej lub organizatorskiej w TOWARZYSTWIE, w razie:
a) dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie
b) skreślenia z listy członków
c) usunięcia z TOWARZYSTWA
d) rozwiązania TOWARZYSTWA
2. Skreślenie z listy członków może nastąpić gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy określonej w statucie lub nie opłaca składek, pomimo trzykrotnego upomnienia.
3. Usunięcie z TOWARZYSTWA może nastąpić gdy członek naruszył postanowienia statutu albo niespołecznym lub niezgodnym z zasadami TOWARZYSTWA działaniem, podważył jego dobre imię. Odpowiednią uchwałę podejmuje Walne Zebranie Członków.

§ 15
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne.
1. Członków wspierających przyjmuje i skreśla Zarząd TOWARZYSTWA.
2. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia we wszystkich imprezach TOWARZYSTWA z głosem doradczym.
3. Członkowie wspierający posiadają obowiązki określone w § 13 pkt 2 i 3.

§ 16
Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które położyły szczególne zasługi dla działalności TOWARZYSTWA.
1. Członkostwo honorowe nadaje dożywotnio Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu TOWARZYSTWA.
2. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w imprezach TOWARZYSTWA z głosem doradczym.
3. Członkowie honorowi posiadają obowiązki określone w § 13 pkt 1 i 2.

ROZDZIAŁ IV   WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 17
Władzami TOWARZYSTWA są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 18
1. Najwyższą władzą TOWARZYSTWA jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków TOWARZYSTWA może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd TOWARZYSTWA raz w roku, najpóźniej do końca lutego. Zawiadomienie o zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków powinno być podane do wiadomości członków TOWARZYSTWA na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TOWARZYSTWA zwoływane jest na skutek uchwały poprzedniego Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu, wniosku Komisji Rewizyjnej, wniosku uchwalonego przez co najmniej 50 % członków TOWARZYSTWA.

§ 19
Do zakresu uprawnień Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie statutu i jego zmian
2. Ocena działalności Zarządu oraz rozpatrywanie sprawozdania komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego i wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
3. Uchwalanie planu pracy TOWARZYSTWA.
4. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
5. Nadawanie godności członka honorowego TOWARZYSTWA.
6. Rozpatrywanie odwołań członków i podejmowanie ostatecznych decyzji w sprawach wynikających z orzeczeń sądu koleżeńskiego.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych TOWARZYSTWA oraz ustalanie wysokości składek członkowskich.
8. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu TOWARZYSTWA.

§ 20
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większości głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu z głosem decydującym.
2. W sprawach dotyczących zmian statutu bądź rozwiązania TOWARZYSTWA, uchwały zebrania zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.
3. O ile zebranie z braku quorum nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie, odbędzie się ono tego samego dnia pół godziny później w drugim terminie bez względu na liczbę członków.

ZARZĄD

§ 21
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności TOWARZYSTWA zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd TOWARZYSTWA składa się z 5 do 9 członków wybieranych na okres 3 lat, ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Dyrygent TOWARZYSTWA wchodzi w skład Zarządu z tytułu zajmowanego stanowiska.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć, z głosem doradczym, przewodniczący lub członek Komisji Rewizyjnej.

§ 22
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. reprezentowanie TOWARZYSTWA
2. kierowanie pracami TOWARZYSTWA i zwoływanie Walnych Zebrań Członków
3. wykonywanie uchwał Walnych Zebrań Członków TOWARZYSTWA i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego
4. zarządzanie majątkiem TOWARZYSTWA zgodnie z obowiązującymi przepisami
5. opracowywanie planów pracy, preliminarza wydatków i dochodów i prawidłowe ich wykonywanie
6. przedkładanie sprawozdań z działalności TOWARZYSTWA
7. powoływanie dyrygenta i współdziałanie z nim dla stwarzania warunków prawidłowej pracy TOWARZYSTWA
8. organizacja koncertów, imprez, odczytów, wycieczek, obozów szkoleniowo-wypoczynkowych i innych form rozrywek kulturalnych
9. Podejmowanie uchwał o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków TOWARZYSTWA.

§ 23
1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy pełnego składu Zarządu.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 24
Komisja Rewizyjna TOWARZYSTWA składa się z 3-5 członków wybieranych na trzy lata. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Członkowie  Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. badanie gospodarki finansowej oraz całokształtu pracy Zarządu TOWARZYSTWA co najmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem wpływów ze składek członkowskich
2. składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach Członków TOWARZYSTWA oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi
3. zgłaszanie wniosków do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

SĄD KOLEZEŃSKI

§ 25
Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami TOWARZYSTWA. Składa się z 3 osób, wybieranych na okres 3 lat. Sąd wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

KOOPTACJA WŁADZY

§ 26
W razie ustąpienia członka władz TOWARZYSTWA danemu organowi władzy przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V    NAGRODY I KARY

§ 27
Za aktywny udział w realizacji zadań statutowych Zarząd TOWARZYSTWA może przyznawać wyróżnienia i nagrody.

§ 28
W razie naruszenia postanowień Statutu oraz uchwał władz TOWARZYSTWA Zarząd, po opinii Sądu Koleżeńskiego, może wymierzać kary.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 29
Majątek TOWARZYSTWA powstaje z:
1. wpływów ze składek członkowskich
2. dochodów z własnej działalności
3. wpływów z dotacji udzielanych przez organy samorządu terytorialnego i organizacje działające na rzecz rozwoju kultury
4. wpływów z zapisów i darowizn
5. ofiarności publicznej

§ 30
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych TOWARZYSTWA wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 31
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem  organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


§ 32
Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania TOWARZYSTWA wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 33
W razie rozwiązania TOWARZYSTWA Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku i wyznacza komisję likwidacyjną.

Copyright (c) 2024 Towarzystwo Śpiewu w Raszkowie | Login